Herroepingsvoorwaarden en formulier

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (1).
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (2) via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te
herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping,
maar bent hiertoe niet verplicht (3).
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening
van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
1. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw
keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van
uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht (4).
(5)
(6)
2. Instructies voor het invullen van het formulier
(1) Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst in:
a) in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of
elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed
voor verkoop zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd: "van de sluiting van de overeenkomst";
b) voor verkoopovereenkomsten: "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder
is, het goed fysiek in bezit krijgt.";
c) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd: "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
61
d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen
of onderdelen: "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de
laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";
e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde
periode: "waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste
goed fysiek in bezit krijgt.".
(2) Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres
in.
(3) Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst
elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te
voegen: "U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring
ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van
deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld
per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen".
(4) Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de
goederen zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen: "Wij mogen wachten met terugbetaling
tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen
heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.".
(5) Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:
a) voeg in:
- "Wij zullen de goederen afhalen.", of
- "U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan ...
[naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen
in ontvangst te nemen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen
terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.";
b) voeg in:
- "Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.";
- "De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.";
- Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het terugzenden
van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale
wijze via de post teruggezonden kunnen worden: "De directe kosten van het terugzenden van de
goederen, ... EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening."; of indien de kosten van het terugzenden
van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend: "De directe
kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd
op een maximum van ongeveer ... EUR [vul het bedrag in].", of
- Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard
niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van
62
de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd: "Wij zullen de goederen op
onze kosten bij u afhalen.", en
c) voeg in: "U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken
en het werking van de goederen vast te stellen.".
(6) In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten of de levering van water, gas
of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid gereed
voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, voeg de volgende tekst in: "Als u heeft
verzocht om de verrichting van diensten of de levering van water/gas/elektriciteit/stadsverwarming
[doorhalen wat niet van toepassing is] te laten beginnen
tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment
dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken
met de volledige uitvoering van de overeenkomst

Modelformulier voor herroeping downloaden